Dec. 31, 2017
Abstract
submission

Jan. 30, 2018
Manuscripts submission
Mar. 31, 2018
Notification
May 15, 2018
Registration
June 28-30, 2018
Conference dates
mapa konferencije 2018
plakat 2018

4th International Conference "New Technologies NT-2018"

Dear Colleagues,
It is my pleasure to invite you to attend 4th International Conference "New Technologies NT-2018". Conference hosts are Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Society for Robotics of Bosnia and Herzegovina, Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar and Technology park INTERA. Conference will be held in Sarajevo on 28th and 30th June 2018. Conference will gather scientists and entrepreneurs to exchange knowledge and to implement new technologies in practice. All information about conference, including topics, deadlines, manuscript templates, etc could be found at conference webpage
www.icnt.robotika.ba.

Submitted paper should be written in four to six (4 - 6) pages.
For further questions contact us by e-mail
ic.newtech@gmail.com.

Sincerely !
We kindly request that you forward this announcement to other colleagues who might be interested.
Prof.dr.sc.Isak Karabegoviæ, President of the Organizing Committee
UNIVERSITY OF BIHAÆ
TECHNICAL FACULTY BIHAÆ
Academician Vlatko Doleèek, President of the Technical Program Committee
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS BOSNIA AND HERZEGOVINA
Academician Zijad Haznadar, President of the International Organizing Committee
UNIVERSITY OF ZAGREB
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

3rd International Conference "New Technologies NT-2016"

Od 13.-14. 05.2016. godine održana je 3.Meðunarodna konferencija „NOVE TEHNOLOGIJE NT-2016“ u Tehnološkom parku „INTERA“ Mostar.Prije poèetka 3. meðunarodne konferencije „NT-2016“ svim uèesnicima su podjeljeni slijedeæi materijali:
  1. PROGRAM RADA konferencije NT-2016,
  2. Knjiga „ZBORNIK RADOVA NT-2016“ ISSN 2303-5668,
  3. Knjiga „KNJIGA SAŽETAKA NT-2016“ ISSN 2303-7512,
  4. E-print „CD NT-2016“ ISSN 2303-7520,
  5. Blok NT-2016.
Konferencija je otvorena 13.05.2015. godine u 10,00 sati, a otvorio ju je generalni sekretar ANU Bosne i Hercegovine akademik Zijad Pašiæ, na otvaranju konferencije prisustvovalo je oko 70 nauènika, privrednika i studenata. Poslije otvaranja konferencije poznati nauènici iz novih tehnologija održali su uvodna izlaganja:
  • Prof.dr.sc. Boran Pikula izložio je uvodni referat pod nazivom: „OD INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA DO AUTONONOG UPRAVLJANJA SAVREMENIM VOZILIMA- FROM INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS TO AUTONOMOUS DRIVE OF MODERN VEHICLES”,
  • Prof.dr. Danilo Nikoliæ izložio je uvodni referat pod nazivom: „NOVE TEHNOLOGIJE ZA SMANJENJE EMISIJA ŠTETNIH MATERIJA IZ BRODOVA- NEW TECHNOLOGIES FOR REDUCING EMISSIONS FROM SHIPS”,
  • Doc.dr.sc. Ivica Botièki izložio je uvodni referat pod nazivom: „INOVACIJE U RAZVOJU APLIKACIJA ZA MOBILNO UÈENJE-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR MOBILE LEARNING”,
  • Robert Klaèak izvršio je prezentaciju primjene novih tehnologija pod nazivom: „PREZENTACIJA PROGRAMA KOMPANIJE FANUC INOVE TEHNOLOGIJE VEZANJE ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKU“
Konferencija “Nove tehnologije NT-2016” potvrðuje svoj meðunarodni karakter i znaèaj, o èemu najbolje govori i èinjenica da se za uèešæe na ovoj konferenciji prijavilo oko 171 autora i koautora uglavnom mlaðih istraživaèa, iz 13 zemalja svijeta sa nekoliko kontinenata. Veæina njih veæ je uèestvovala u radu ranije konferencije, ali su sada prisutni i novi uèesnici iz Indije, Meksika,Pakistana, Austrije, Palestine i dr. Nakon održanih uvodnih referata na konferenciji u šest sekcija izlagali su se nauèni radovi. Po završetku izlaganja nauènih radova na svim sekcijama održana je plenarna sjednica na kojoj su podijeljena priznanja: suorganizatorima i sponzorima. Najmalaði uèesnik na 3.meðunarodnoj konferenciji „Nove tehnolohije NT-2016“ sa radom je bila Lucija Brezoènik sa Univerziteta u Mariboru, Slovenija koja je dobila „Zahvalnicu“ i poklon. Akademiku Vlatku Doleèeku i akademiku Zijadu Haznadaru Organizacioni odbor konferencije „Nove tehnologije NT-2016“ za aktivno uèešæe i kontinuiran doprinos u organizaciji i realizaciji transfera znanja iz novih tehnolohija znaèajni za ekonomski i tehnièki razvoj Bosne i Hercegovine u proteklom periodu dodjelio je „Posebno priznanje“.Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Akademik Zijo Pašiæ, generalni sekretarPozdravni govor na otvaranju Meðunarodne nauène konferencije „Nove tehnologije“ Mostar, 13. 05. 2016. godine


Poštovani akademièe Doleèek, cijenjeni èlanovi nauènog odbora, uvažene kolege i prijatelji, uèesnici ove meðunarodne konferencije.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kao najviša nauèna i umjetnièka institucija na nivou države Bosne i Hercegovine posveæena je njegovanju i razvoju nauke i umjetnosti i formirana je na principu nauène izvrsnosti.
Stoga ANUBiH svesrdno podržava napore koji se poduzimaju da se u Bosni i Hercegovini uspostavi društvo zasnovano na znanju, jer znanje i dostupnost informacija predstavlja preduslov uspješnog društvenog razvoja i blagostanja.
Znanje opæenito te nauèno-istraživaèka i istraživaèko-razvojna djelatnost je ono u što prvenstveno treba investirati u sluèajevima društava u ekonomskoj krizi.
Održivi progres društva može biti dostignut samo korištenjem savremenih nauènih dostignuæa.
Vjerujemo da æe ovakav pristup biti prepoznat i prihvaæen i na svim relevantnim nivoima odluèivanja u Bosni i Hercegovini.
Ohrabrujuæe je meðutim, da u jednoj zemlji u kojoj su prethodna proizvodnja i nauèni i istraživaèki instituti u domenu egzaktnih nauka, skoro uništeni i koja je doživjela izuzetno kadrovsko siromašenje, jedan nauèni skup: skup „Nove tehnologije“, okupi toliki broj autora i uèesnika, sa tako širokim spektrom priloga.
Ovo svjedoèi da u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji intelektualni potencijal, mentorski kadrovi i mlaði istraživaèi i što je najznaèajnije: postoji izrazit interes za angažman u oblasti nauèno-istraživaèke i istraživaèko-razvojne djelatnosti.
Za opæe dobro, ovaj potencijal je neophodno angažovati na izgradnji naprednog i prosperitetnog društva.
Zato mi predstavlja posebno zadovoljstvo, u ime Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i posebno u svoje lièno ime, pozdraviti uèesnike ovoga skupa i zaželjeti im uspjeha u radu ovoga skupa i u njihovom buduæem angažmanu u njihovim profesionalnim domenima i radu na dobrobiti društva.

Hvala!